STT Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ngày up
01 Phần mềm chấm công Wise Eye On39(bản off line) 18/01/2017
02 Phần mềm chấm công Wise Eye OnServer 18/01/2017
03 Phần mềm chấm công Wise Eye On39(bản online) 18/01/2017
04 Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 18/01/2017
05 Phần mềm chấm công Wise Eye V5 18/01/2017
06 Phần mềm chấm công Wise Eye 2012 V3 18/01/2017
07 Phần mềm chấm công Wise Eye V4 18/01/2017
08 Phần mềm chấm công MitaproV2 18/01/2017
09 Phần mềm chấm công MitaproV1 18/01/2017
10 Phần mềm chấm công Mitaco 5v2 18/01/2017
11 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2014 18/01/2017
12 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2012 18/01/2017
13 Phần mềm chấm công BioStar(1.92)-cho máy Suprema 18/01/2017
14 Phần mềm chấm công BioStar(1.8b)-cho máy Suprema 18/01/2017
15 Phần mềm chấm công Virdi(tiếng Anh) 18/01/2017
16 Phần mềm chấm công SmarTas(bản dùng được cho cả Soyal và Virdi) 18/01/2017
17 Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro 18/01/2017
18 Phần mềm chấm công VAS 3.0 18/01/2017
19 Phần mềm chấm công TITA 18/01/2017
20 Phần mềm chấm công LogicBuy 18/01/2017
21 Phần mềm chấm công ZKTime 5.0 18/01/2017
22 Phần mềm chấm công ZKAccess 3.5 18/01/2017
23 Phần mềm chấm công cho máy HUNDURE 18/01/2017