Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa NITGEN eNBioAccess-T9

Liên hệ

Thiết bị eNBioAccess-T9
Dung lượng khuôn mặt 10,000 (1:1)/2,000(1:N)
Dung lượng vân tay 100,000 mẫu (2 mẫu/vân tay, 50,000 user)
Dung lượng thẻ 100,000
Lưu trữ 1,000,000 logs
Phương thức xác thực Khuôn mặt, vân tay, thẻ, mật khẩu