LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800S

900.000 800.000

Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi,

khoảng cách 300m.
Nguồn điện: 12VDC, 1A.